Home > Uncategorised > Stručni savet full

Stručni savet full

///
Komentari su ugašeni

Stručni savet

 

Članovi STRUČNOG SAVETA Doma zdravlja Doljevac su:

 

 1. dr Sladjana Beronja Jovanic, specijalista interne medicine, predsednik;

 

2. dr Milan Milijic, specijalista interne medicine, član;

 

3. dr Sladjana Jovanovic,specijalista interne medicine, član;

 

4. dr Sinisa Milosevic, specijalista pedijatrije, član;

 

5. dr Aleksandar Cvetkovic, , specijalista stoamtologije, član;

 

Stručni savet se imenuje na vreme od 4 godine.

 

U radu Stručnog saveta učestvuje glavna sestra Doma zdravlja Doljevac.

 

Stručni savet se sastaje po potrebi a najmanje  jednom u 30 dana.

 

 Sručni savet, u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

 

1) razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Doma zdravlja;

 

2) predlaže Program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Doma zdravlja;

 

3) predlaže Plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i drugih zaposlenih u Domu zdravlja;

 

4) predlaže Plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;

 

5) prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;

 

6) predlaže prioritete nabavke medicinske opreme;

 

7) predlaže direktoru mere za unapređenje funkcionisanja Doma zdravlja u pružanju zdravstvene zaštite, odnosno vršenju zdrvstvene delatnosti;

 

8) pruža stručno metodološku pomoć organizacionIm jedinicama;

 

9) daje mišljenje o uvođenju novih metoda i postupaka u oblasti zdravstvene zaštite;

 

10) predlaže članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Domu zdravlja;

 

11) predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada;

 

12) daje saglasnost na dopunski rad zdravstenih radika;

 

13) predlaže sagledavanje i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija i korišćenje metoda tradicionalne madicine;

 

14) razmatra racionalno korišćenje radnog vremena;

 

15) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja.