Home > Uncategorised > UNAPREĐENJE KVALITETA RADA full

UNAPREĐENJE KVALITETA RADA full

///
Komentari su ugašeni

KOMISIJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA

 

   

Iz godine u godinu sve bolji

 

 

 

Unapređenju kvaliteta u Domu zdravlja Doljevac pridaje se veliki značaj pa se u strateškom planu Doma zdravlja strateški ciljevi odnose na:

 

 • Poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva kroz  razvoj  aktivnog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite  
 • Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite marginalizovanih grupa stanovništva
 • Unapređenje kvaliteta i efikasnosti rada
 • Unapređenje  preventivnih zdravstvenih usluga
 • Razvoj i unapređenje palijativnog zbrinjavanja
 • Biti lider u pružanju zdravstvene zaštite na regionu

 

Komisija za stalno unapređenje kvaliteta rada donosi Integrisani plan i program za stalno unapređenje kvaliteta rada i kontinuirano prati njegovo sprovođenje, sarađuje sa menadžmentom, Stručnim savetom, ali i sa svim zaposlenima u Domu zdravlja.

 

Analiza pokazatelja kvaliteta rada za 2011. godinu, kao i analiza ankete zadovoljstva korisnika i zaposlenih pokazuje da su postavljeni ciljevi u velikoj meri dostignuti:

 

 • Rezultati ankete zadovoljstva korisnika za 2011. godinu
 • Zadovoljni radnim vremenom službi……………………….94,84%
 • Dostupnost lekara…………………………………………………90,56%
 • Pružene informacije………………………………………………91,03%
 • Ljubaznost osoblja………………………………………………..88,96%
 • Informisanost o zdravim stilovima života………………..81,29%
 • Korisnici koji imaju svog izabranog lekara >3god……40,49%
 • Korisnici koji imaju svog izabranog lekara 1-3god…..36,81%

 

 

 

 • Prikaz rezultata ankete zadovoljstva zaposlenih za 2011. godinu
 • Veoma zadovoljni……….34,28%
 • Zadovoljni………………….52,86%
 • Nezadovoljni………………..1,43%

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU PLANA ZA UNAPREĐENjE KVALITETA RADA DOMA ZDRAVLjA DOLjEVAC ZA PERIOD JANUAR-JUN 2012.

 

U cilju zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite u službama Doma zdravlja Doljevac su preduzete sledeće mere:

 

•  Organizovano je zakazivanje lekarskog pregleda koji nisu hitni, uz mogućnost telefonskog zakazivanja.

 

•  Povećanje procenta registrovanih osiguranika na 100,53% što Dom zdravlja Doljevac, prema listi republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, svrstava na peto mesto domova zdravlja sa najvećim brojem registrovanih osiguranika prema poslednjem izveštaju za mesec juli 2012. godine. Za ovo ostvarenje su zasluženi timovi lekara i sestara koji su svojim trudom i radom zadobili veliko poverenje korisnika a sve u cilju stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite kao i povećanja zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga.

 

•   Organizovani su preventini sistematski pregledi u perifernim ambulantama Doma zdravlja u cilju lakše dostupnosti korisnicima zdravstvenih usluga kako mobilne laboratorije tako i timova lekara i medicinskih tehničara što je pozitivno prihvaćeno od strane korisnika zdravstvenih usluga a samim tim ostvarilo skok ostvarenja preventivnih usluga ustanove.

 

•  U okviru Akcije „Srbija protiv raka“  u Domu zdravlja „Doljevac“ u Doljevcu od 03.04.2012. godine je bio instaliran digitalni mamograf za ranu prevenciju raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi, pored visoke šanse za izlečenje, omogućava i primenu poštednih hirurških intervencija, brzi oporavak, smanjenje invalidnosti, bolji kvalitet života, kao i smanjenje troškova lečenja i indirektnih troškova bolesti. Uočavajući ovaj zdravstveni problem kao jedan od prioritetnih pristupilo se aktivnom pozivanju na pregled i obaveštavanju ciljne grupe žena starosti preko 45 godina, gde je pregledom bilo obuhvaćeno 1489 ispitanica a akcija se pokazala kao uspešna.

 

•  U svim službama Doma zdravlja je objavljen spisak izabranih lekara i njihovo radno vreme, obaveštenja o vrsti zdravstvenih usluga koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, vidovi i iznosi učešća osoguranika i poster „Imate pravo“.

 

•  U holu Doma zdravlja vidno je postavljena kutija za primedbe i pohvale pacijenata koje se razmatraju na sastancima Komisije za stalno unapređenje kvaliteta rada.

 

•  Obezbeđeni su računari za lekare i sestre iz Projekta “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” i svi računari su umreženi. Prioritet u radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada bio je unapređenje kvaliteta podataka i informacija koje se unose u informacioni sistem, kao i tačnost i kvalitet podataka koji su osnova za planiranje i organizaciju što kvalitetnije zdravstvene zaštite, sa ciljem dobijanja tačnih informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i kvalitetnog funkcionisanja zdravstvene službe na teritoriji opštine Doljevac.

 

•  Rad i vođenje kliničkih puteva koji su metodologija za zajedničko odlučivanje i organizaciju zdravstvene zaštite koja se može predvideti za dobro definisanu grupu pacijenata tokom jednog dobro definisanog perioda je nastavljen i u ovom periodu. Na organizacionim sastancima službe opšte medicine su prezentovane izmene Kliničkog puta za depresiju sa naglaskom na tehničke promene, odstupanja u putu, lečenje depresije po Nacionalnom vodiču dobre kliničke prakse u cilju lakšeg vođenja i praćenja pacijenata kao i uvođenje kliničkog puta u elektronski karton.

 

•  U cilju povećanja zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga , dostupnosti korisnih informacija vezano za unapređenje zdravlja kao i dodatnim informacijama o radu službi, zakazivanju lekarskog pregleda, radu izabranog lekara, intenziviran je rad na izradi i stalnom ažuriranju sajta Doma zdravlja Doljevac. Omogućeno je korisnicima zdravstvenih usluga da na sajtu Doma zdravlja Doljevac izvrše direktno glasanje o zadovoljstvu pružanja zdravstvenih usluga i da putem mejla, elektronskim putem, pošalju svoje sugestije, primedbe i pohvale vezane za pružanje usluga u Domu zdravlja Doljevac.

 

•   Komisija za stalno unapređenje kvaliteta rada Doma zdravlja Doljevac u 2012.godini posebnu pažnju je posvetila bezbednosti pacijenta, jer je bezbednost pacijenta neodvojivi deo kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa Strategijom za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta. Načelo kvaliteta podrazumeva i bezbednost i treba stvoriti takav sistem organizacije zdravstvene zaštite u Domu zdravlja u kome je bezbednost pacijenta primarna, a potencijalna opasnost da se naudi pacijentu tokom dijagnostičkih ili terapijskih procedura svedena na minimum. Radilo se dosta na definisanju , reviziji postojećih procedura kao i izradi novih gde se timski  pristupilo susretu reakreditacije ustanove.

 

•  U svim službama Doma zdravlja Doljevac sprovedene su aktivnosti vezane za primenu Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse koji treba da pomognu pružaocima i korisnicima zdravstvenih usluga u donošenju najbolje moguće odluke za tretiranje određenih kliničkih stanja.

 

•  U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike Doma zdravlja Doljevac se sprovode i omogućavaju kontinuirane edukacije svih zaposlenih i prikupljanje propisanih bodova.

 

•  U ovom periodu je sproveden jedan Unutrašnji stručni nadzor po podnetom prigovoru pacijenta. Drugih neželjenih događaja nije bilo.

 

•  U ovom periodu rađeno je na sanaciji, krečenju prostorija Doma zdravlja, krečenju i uređivanju prostorija perifernih ambulanti: Malošište, Pukovac, Belotinac kao i farbanju prozora, vrata, radnih površina, klimatizaciji prostorija i sve u cilju unapređenja zadovoljstva kako korisnika zdravstvenih usluga tako i zadovoljstva zaposlenih u Domu zdravlja Doljevac.

 

•   U ovom periodu Dom zdravlja Doljevac je sa svojim stručnim timom aktivno učestvovao i konkurisao za sledeće projekte:

 

 1. UNAPREĐENjE USLUGA PALIJATIVNOG ZBRINjAVANjA NA TERITORIJI OPŠTINE DOLjEVAC Unapređenjem kvaliteta pružanja palijativnog zbrinjavanja korisnika zdravstvenih usluga kao i dostizanje najboljeg mogućeg kvaliteta života za pacijenta i njegovu porodicu dovelo bi do nesumljivog unapređenja zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga što je i cilj našeg Integrisanog plana unapređenja kvaliteta rada Doma zdravlja Doljevac.
 2. PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI RADNO AKTIVNOG STANOVNISTVA NA TERITORIJI OPŠTINE DOLjEVAC  Opšti cilj projekta je pravovremena detekcija faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, praćenje istih i razvoj svesti o zdravim životnim navikama, a sve u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga. Specifični cilj projekta bio bi otklanjanje faktora rizika kardiovaskularnih bolesti i pravovremeno prepoznavanje KVB za 10% na godišnjem nivou.
 3. PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE
 4. PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA KOLOREKTALNOG KARCINOMA

 

•   U ovom periodu Dom zdravlja Doljevac je sa svojim stručnim timom  konkurisao i radio projekte koji su vezani za nabavku sanitetskog vozila, stomatološke stolice i rentgen aparata.

 

 

 

Predsednik Komisije za stalno unapređenje kvaliteta rada doma zdravlja Doljevac

 

Dr Miloš Bogoslović

 

Avgust 2012. godina