Home > Uncategorised > Zaštitnik pacijentovih prava

Zaštitnik pacijentovih prava

///
Komentari su ugašeni

ZAŠTITNIK PACIJENTOVIH  PRAVA

 

     

   

Diplomirani pravnik Zorica Popović.

Radno vreme: Radnim danom od 7 do 14

Prostorija: 33/ I sprat

Telefon: 018/810-871

Mobilni:063/1073239

 

Poštovani pacijenti!

 

 

SAMO  AKO STE   UPOZNATI SA SVOJIM PRAVIMA MOŽETE  AKTIVNO UČESTVOVATI U SVOM LEČENJU, SAČUVATI   SAMOPOŠTOVANJE, VERU U  OZDRAVLJENJE I OPTIMIZAM.

 

Zato uz obraćanje  građanima i zdravstvenim profesionalcima  naše opštine  na jednostavan i prihvatljiv način, neprekidno  stavljamo  akcenat na podizanje svesti o osnovnim pravima pacijenta definisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u skladu sa Evropskom poveljom o pravima pacijenata, i neophodnosti i mogućnostima njihovog ostvarivanja.

 

Ostvarivanje osnovnog cilja kampanje je podrška:
•    Unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite
•    Sprovođenju sistemskih zakona
•    Povećanju dostupnosti zdravstvenih usluga boljim poznavanjem prava osiguranika
•    Unapređenju zaštite prava pacijenata
•    Razvijanju partnerstva sa drugim vladinim sektorima i nevladinim organizacijama
•    Koordinaciji aktivnosti odnosa s javnošću u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije i drugim institucijama .

 

 

 

Vaša prava kao pacijenta su:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na privatnost i poverljivost informacija
 • Pravo na samoodlučivanje i pristanak
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na tajnost podataka
 • Pravo pacijenta nad kojim se vrši medicinski ogled
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete
 • Obaveštavanje javnosti

Kada imate saznanja o svojim pravima možete reći: “Znam svoja prava iz zdravstvene zaštite i želim  dobru komunikaciju sa zdravstvenim radnicima jer je to jedan od preduslova za moje lečenje ili lečenje mojih najbližih.  Imam pravo da očekujem razumevanje za moj problem. Imam pravo na podršku, stručnost i dobronamernost zdravstvenih radnika  da imam poverenje  imam poverenje i prema kojima gajim poštovanje.“

Svaki pacijent, odnosno zakonski zastupnik pacijenta, može se obratiti   zaštitniku pacijentovih prava u Domu zdravlja ukoliko smatra da su mu  postupanjem ili aktom  zaposlenih u Domu zdravlja uskraćena  ili povređena prava utvrđena zakonom.

 

Pacijent ,odnosno zakonski zastupnik pacijenta podnosi prigovor usmeno ili  u pismenom obliku bez posebno utvrđene forme, a slepa i druga hendikepirana lica, kao i nepismena lica usmeno na zapisnik pred zaštitnikom pacijentovih prava.

Zaštitinik pacijentovih prava je dužan da sačuva tajnost ličnih informacija i podataka o pacijentima do kojih je došao u toku obavljanja poslova zaštite prava pacijenata. Zaštitnik pacijentovih prava   pruža  pravne savete, rešava eventualne nesporazume i daje ocenu osnovanosti  podnetih prigovora.

 

Stavljanjm  akcenta na  prava pacijenata  ne smemo zanemariti    obaveze i dužnosti  pacijenata:     

 

 • Za vreme lečenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite  pacijenti su dužni da se pridržavaju opštih akata zdravstvene ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj.
 • U slučaju da pacijent zahteva da prekine lečenje i pored upozorenja doktora medicine, odnosno doktora stomatologije na moguće posledice zbog ovakve

       odluke, dužan je da o tome da pismenu izjavu.

 • Ako pacijent  odbije da da pismenu izjavu, o tome će se sačiniti službena beleška, koja se upisuje i čuva u medicinskoj dokumentaciji  pacijenta.
 • Pacijent je dužan da  aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja.
 • Da  u potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim

      podacima o svom zdravstvenom stanju.

 • Da se pridržava  uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane

      nadležnog zdravstvenog radnika.

 • Ako se pacijent ne pridržava  uputstava i ne  preduzima mere propisane terapije, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu izuzev hitne medicinske pomoći, o čemu se  obavaveštava  direktor Doma zdralja , a u medicinsku dokumentaciju pacijenta unesi razlog za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite.